20th European Tissue Repair Society (ETRS) Congress (15-17 september 2010)-17348

Transitie UGent
Ontvangst door de Gentse 'Belleman' - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: congres, belleman
Datum: 15 september 2010
Identificatienummer: Z2010_085_001
Album: 20th European Tissue Repair Society (ETRS) Congress (15-17 september 2010)