China Forum n.a.v. vijf jaar China Platform aan UGent-3789

Transitie UGent
Vlnr. Wong Zhou (vertaler), Liao Liqiang (Chinese ambassadeur in België), prof. Bart Dessein (Sinologie, vakgroep Oosterse Talen en Culturen) en Rene De Keyzer (Agfa Gevaert) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: viering, China Platform, ambassadeur
Datum: 21 november 2011
Identificatienummer: Z2011_155_169
Album: Vijf jaar China Platform aan UGent