China Forum n.a.v. vijf jaar China Platform aan UGent-3796

Transitie UGent
Vlnr. Wong Zhou (vertaler), Liao Liqiang (Chinese ambassadeur in België), prof. Bart Dessein (Sinologie, vakgroep Oosterse Talen en Culturen) en René De Keyzer (Agfa Gevaert) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: viering, China Platform
Datum: 21 november 2011
Identificatienummer: Z2011_155_181
Album: Vijf jaar China Platform aan UGent