UGent deelname aan Franse bedrijfssportspelen in Saint-Omer (16 - 20 mei 2012)-12305

Transitie UGent
Atletiek: vlnr. Pascal De Roover en Michelle Mertens - © UGent
Tags: bedrijfssportspelen, atletiek
Datum: 17 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_071_027
Album: Franse bedrijfssportspelen in Saint-Omer