UGent deelname aan Franse bedrijfssportspelen in Saint-Omer (16 - 20 mei 2012)-12319

Transitie UGent
Zwemmen: links Michelle Mertens (2x goud) - © UGent, foto Kris Erauw
Tags: bedrijfssportspelen, zwemmen
Datum: 17 mei 2012
Identificatienummer: Z2012_071_042
Album: Franse bedrijfssportspelen in Saint-Omer