Slideshow

Uitreiking erkentelijkheidsmedaille en ondertekening charter UGent-ESPOL

Vlnr. prof. Sergio Flores Macías (rector ESPOL) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent)
Vlnr. prof. Sergio Flores Macías (rector ESPOL) en prof. Paul Van Cauwenberge (rector UGent) - © UGent, foto Hilde Christiaens
Tags: ecuador, ESPOL, charter
Datum: 28-03-2013
Identificatienummer: Z2013_057_041
Album: Uitreiking erkentelijkheidsmedaille en ondertekening charter UGent-ESPOL